skip to Main Content

Performativ kommunikation

Att vara på-väg-mot performativ kommunikation betyder att man är på väg mot att medvetet kunna påverka andra och låta sig själv bli påverkad av andra i ett här-nu perspektiv genom kommunikation. Det kan gälla att visa inte bara att man vill ha något, utan också vad man vill ha. Det finns en insikt att man kan använda andra människor som verktyg för att uppnå bestämda mål men också att andra människor i sig kan vara målet för den kommunikativa handlingen.Denna insikt växer fram samtidigt som man lär sig mer och mer om verkligheten och om sig själv i förhållande till andra människor.

För att kunna påverka tex just det man vill ha, gäller förstås att man har ett sätt att visa detta som andra förstår och accepterar. Det finns klara förväntningar hos oss andra och detta kan medföra att kommunikationsformer som inte stämmer med det förväntade varken blir uppmärksammade eller förstådda. Ofta förväntar vi oss ett samordnat uttryck av blick, mimik, kroppsrörelse, armrörelse och ljud.

Att vara på-väg-mot performativ kommunikation betyder därför också att personer i det sociala nätverket behöver träna sig att se, godkänna och tolka (eller övertolka) uttryck för performativ kommunikation som kanske avviker lite eller mycket från det förväntade. Men de behöver samtidigt lära sig att själva göra kommunikation på ett sätt som kan tas emot av individen. Det kan betyda att man lär sig använda gester, tecken, bilder och föremål för att komplettera och stärka talet.

Kommunikation är ett samspel, där utvecklingen beror på de svar som ges. Individen får syn på sig själv genom andra människors reaktioner och många positiva samspel lägger grunden för en positiv självbild. Därför medför att vara på-väg-mot performativ kommunikation också att personer i det sociala nätverket behöver träna sig att bekräfta individen och väva in honom/henne i meningsfulla sammanhang.

Alla barn under ca 10 månaders ålder är-på-väg mot performativ kommunikation. Men det finns också äldre barn, ungdomar och vuxna som gör samma resa men med en helt annan fart och på ett helt annat sätt. Ett sätt är att få hjälp genom metodik och material.

Det finns en litteratur* som innehåller förslag till övningar på-väg-mot performativ kommunikation. Dessa förslag är uppdelade i 12 delar vilka vardera är uppdelade i fyra mindre delar. Självklart är denna uppdelning endast ett sätt att systematisera upplägget och det ska INTE följas. Det gäller att använda sin kunskap och sunda förnuft. Speciellt viktigt blir detta om individen som är på-väg-mot performativ kommunikation är ungdom eller vuxen. Övningarna är skrivna för små barn vilket inte alls hindrar att de anpassas till äldre barn och vuxna.

Basen i alla övningar är samspelet och den tidiga kommunikationen. Tanken är att gemenskap och delaktighet i samspelet ska stärkas oavsett vilken övning man utför. Detta är en självklarhet och skrivs inte ut i varje övning. Utöver detta finns moment där individen tränar sig att göra och vidga sin kunskap och personer i de sociala nätverken lär sig att bli medvetna om, att själv använda och att uppmärksamma andra kommunikationsformer och att förstå sammanhangen.

Övningarna är uppdelade i:

  • Blickövningar; tex att man som vuxen tar som vana att söka och hålla kvar individens blick
  • Lyssningsövningar; tex att rikta uppmärksamheten, skilja mellan och  känna igen grundläggande prosodiska mönster
  • Motoriska övningar; tex att peka
  • Imitationsövningar; tex av ljudet indiantjut eller tecknet för hej
  • Lekövningar; tex lekar som tränar förståelsen av objektpermanens
  • Observationsformulär tidig kommunikation (Pdf-fil)

*Övningsförslag finns i följande böcker:

Svenska: Språkutveckling hos handikappade barn 1; Performativ kommunikation. Studentlitteratur (Iréne Johansson 1988)
Spanska: El Arte de lo Posible . UPDATE, Santiago de Chile (Iréne Johansson 1992)
Finska: Varhaisen kielenkehityksen tukeminen. Kehitysvammaliitto RY, Helsinki (Iréne Johansson 1994)
Engelska: Language Development in Children with Special Needs. Performative Communication. Jessica Kingsley Publisher, London and Bristol Pennsylvania (Iréne Johansson 1994)
Norska: Språkutvikling hos barn med språkvansker; performativ kommunikasjon. Info Vest Forlag (Iréne Johansson 2001)

Material finns att köpa hos www.mariasverkstad.com

Back To Top
×Close search
Sök